Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሓርበኛ ኣይነብርን ኢዩ፡ ታሪኹ ኢዩ ዝውረስ።

                                      ሓርበኛ ኣይነብርን ኢዩ፡ ታሪኹ ኢዩ ዝውረስ። ነዛ ናይ ዘመነ-ገድሊ ሓርበኛዊት ግጥሚ’ዚኣ ዶ ሰሚዕኩማ ትፈልጡ? እንተሰሚዕኩማ ክትደጋግምዋ ከምትብህጉ እመስለኒ።

                                      ሓርበኛ ኣይነብርን ኢዩ፡ ታሪኹ ኢዩ ዝውረስ።

ነዛ ናይ ዘመነ-ገድሊ ሓርበኛዊት ግጥሚ’ዚኣ ዶ ሰሚዕኩማ ትፈልጡ? እንተሰሚዕኩማ ክትደጋግምዋ ከምትብህጉ እመስለኒ። እንተዘይኮ ነ ከኣ ምንም ኣይተጋገኹምን። መድረኽ ምዕራፍ ስለዘለዎ እቲ ኣሕዋትኩም ዝመደርሉ ውዕሎ ተጋዳላይን ስንብታኡን ታራኹም ባዕሉክ መጸኩም ኢዩ። እቶም ድሮ መጺእና ዘሎ ድማ ራሕሲ ንገድፍ ይግበረና:፡ ጸሓይ ክዓርብሲ ንጽባሕ ዝኸውን ጸጽቡቑ ተመኒኻ ስንብታከ ኣ ሓላል ኢዩ፡ ባህርያዊ ስለዝኾነ። እሞ ኪኖ’ዚ እኩይ መንፈስ፡ ቅኑዕ ሕልና፡ ኒሕን መኽተን ናይቲ ንጹህ ተጋዳላይሲ ይዕጾ’ሎ። ኣሜን!

ግና’ኮ ንቡርን ዘይንቡርን ሕልፈት ድማ ኣሎ። ንቡር ሕልፈት ንሰላማዊ ምስግጋር መዋእል ብረታዊ ቃልሲ የዘኻኽረና። እቲ ዘይንቡር ግዳ ከምዚ ንሪኦ ጽንተት ዝዓላማኡ ስለዝኾነ ደጊምሲ ህግደፍ ከኣ ዝኸፍአ ትሕተ-ሃገራዊ ማሽን ብርሰት ምዃና ምንም ኣየተሓትትን። ኮይኒ’ውን ብዘይዝኾነ ምኽኑይ ሓላፍነታዊ ተሓታትነት ታሪኽ ናይቲ ትማሊ ኮይኑ ንሎምን ጽባሕን ዝጠመተ ተጋዳይ ደዂዕዋ እንሆ።

ብቱርጉም ንምጅማር ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ክልቲኡ ውድባት ”ሰራዊት ሓርነት” ከምኡ’ውን “ህዝባዊ ሰራዊት”ዝጽዋዕ ዝነበረ ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ዝተወፈየ ኩሉ ብሓደ ቓል “ተጋዳላይ” ከምዝበሃል ኣይንስሕቶን። ሕሉፍ ሓቂ ኢዩ’ውን ሃገረ-ኤርትራ እንክትለዓል ብ ዘይህዝባ ምስሊ ሃገር ኣይምሃለዋን። እቲ ሰረት ሃገር ዝኾነ ሓፋሽ እናክዝከር ከኣ ተጋዳላይ ምርሳዕ ኣይከኣልን። እናሓንሳብ ሃገር፡ ህዝቢ ን ተጋዳላይን ከም ኣምሳል ስላሰ ሰለስቲኡ ኣእጋር መቖምያ መንነት ኮይኑ ይረኣየኒ።ተጋዳላይ ካብተባህለ ድማ ብዘይ’ታ ሃገራዊት ፈቃር  ልቢ ምንም ኣይምተተርጎመን። እታ ልቢ’ቲኣ ዓላማን ጽንዓትን ኢያ። እንኮላይ ፍቕርን እምነትን። እረ ኩሉሙሉ። ልቢ ተጋዳላይ!

ከምቲ ‘በየናይ ኣእጋር ኣሰጋጋር’ ዝበሃል፡ ‘በየናይ ቀልበይ ዓቕመይ’ እናበልኩ እንተዘይኮይኑ ኣነ’ሞ ኩሉሳዕ ንተኣምራት ተጋዳላይ ብትን ግርታዊ ብሂላት ክገልጾ ምደለኹ። ግና ኣይኮነለይን ባቃ! እሞ በታልቢ’ቲኣ ንዘንተእለተይ ተዘኒበ እነኹ። ኩሉ ሃገራዊ ከምዛከማይ ምዃ ኑ ከኣ ርግጸኛ ኢየ። ምግላጹ ዓቕሚ ንዝሰኣንና ከይነመራስሖ ምእንቲ ግን ‘ዘኢትነገር’ ኢልና ክንሓልፎ ነጊሮሙና ኢዮም ተጋደልቲ።

ወናኒ ዓቢ ሞያ ተጋዳላይ ኣለምሰገድ ተስፋይ!

ነቲ ናይሓዋሩ ረኻብ ጸገማቱ /ጸገማትና/ ዶኾን ብእዋኑ ተራእይዎ ነይሩ ኮይኑ ኣብ ማእከል’ቲ ኣእምሮና ዝበሃጎ ነባሪ ታሪኽ ብማል ዘይ ኮነ ስለታሪኽ ክንውደሰሉ ንነብር መሲልና ረዚን ናይ ክልተ-ቅነ ኣፍዓበታዊ ዓወት ክንስዕስዕ እንከለና ንሱ ግን ነታ ንምስክርነት ካብቦታ ኣ ወጺኣ ዝተራእየቶ ልቢ ተጋዳላይ ነባሪ መስመይኣ ሂቡ ዘቐመጣ? ሽዑ መቸም ንወያ ረዚን ዝትርጉማ ጽሕፍቲ፡ ሓደ ናይቲ እዋን ተጋ ዳላይ ከምዛ ክንቲት ከምዘቕለላ ትዝክሩ ኢኹም። ከምወዝቢ ከምዝሰማዕናዮ ሓቂ እንተኾይኑ ድማ እዚ ናይ ሎሚ ኣምኣምባሳደር በዓ ል-ቤት ናይታ “ደም ርሃጸይ ንዓኺ፡ ዓጽመ-ይስጋይ ንዓኺ፡ ኩሉ እንትናይ ንዓኺ ንሃገረይ ንክብረይ”…….. እናበለት ብገዛእ ‘ብጾታ’ ምስ ሓዋ ኣምባሳደር ኤርሚያስ /ፓፓዮ/ ዝተቐፈት ተጋዳሊት ሰናይት ደበሳይ  ከምዝኾነን ምስ ካልእ ባሌህታኡን ሰማዕና።

ኦይ! ኣነ ከኣ ዕጫ እንዳቦይ ደበሳይሲ ገዲፈ ከምዛ “ሰብኣይ ንሰበይቱ ከምነብሱ ይፍተዋ፡ ሰበይቲ ድማ ንሰብኣያ ትተኣዘዞ” ትብል ሕጊ ቃል ኪዳን ቅዱስ መጽሓፍ ትዓጅበኒ ነገር ኣይራአኹን ኮይነስ ወትሩ በዛ ጥቕሲ’ዚኣ እሓስብ። “ንሰብኣይ ዝተዋህበት ትእዛዝዶ ትኸብድ ንሰበይቲ”? እናበልኩ። ሰብ ብፍታዉ ንሰብ ክእዘዞ ኣሳልጦ ኣለዎ። እንተዘይፈተወ ግና ‘ባርነት’ እንተዘይኢልክሞ ብጉስጢ ግድነታዊ ኣገ ልግሎት ኣሎ። ንመርዓትካ ከምመርዓት ኣዒንታኻ ምፍታው ማለት ግዳ ኣይከምኡን። ብመንጽር ነብሱ፡ እንተከፊእዎ ከምዝኸፍኣ፡ ከም ትዓርቕ፡ ከምትጠሚ፡ ከምትጉሂ፡ ከምትዝኽትምን ወዘተን ኢዩ ሓቁስ። ኣሸበሸብ ሰብኣያ እንተበዲልዋ ድማ ትነብዕ። ንሳ መፈጠራ ኮይ ኑ ኩሉ ነገር’ዩ ዘንብዓ። እንተተሓጎሰት እንተሓዘነት ትነብዕ! ብሕሉፋት ብህሉዋት ትነብዕ! ከምዚሎም ከይተራኸሰ እቲ ብኽያታ ባህሪያ ዊ መስተፋቕር ነበረ። ስለኡ ”ንመጻምድኻ ኩሉ’ሞ ኩነላ፡ ብኩሉ መለክዒታት ባዕላ ንርስትኻ ክትዋጋኣሉ ኢያ” ነይሩ’ቲ ሓቅስ። ከምገለ እንተዘይተሰማምዑ’ውን መገዱ ጹጹይ ነበረ። በዚሎሚ እዋን ኣምባሳደረ-መሰልቱኸ ኪዳን ሃገርን ሓዳርን ይጸንዕዶ?

እንተ ተጋዳላይ ሽዑን ንሓዋሩን ምስሃገሩ ንዝኣተዎ ልባዊ ቃል-ኪዳን ኣካን’ዃ ኣጽኒዕዎ!! እቲ ሽዑ ቅብጸት፡ እትብል ነባሪት ፊልም ዘዳለ ወ ተጋዳላይ ስዩም ጸሃየ’ውን ናይሓዋሩ መጻኢና ከይተኸሰተሉ ኣይተረፈን። ኮይኑ ድማ ነታ ጽሕፍቲ ብምድጋፍ እቲ ታሪኻዊ ፍጻመን  ተወፋይነት ተጋዳላይን ንዘንተ-እለቱ ኣብ መናድቕ ሃገርን ልቢ ኩሉ ዜጋን ተሰኒዱ ክነብር ምእንቲ “ልብና’ምበር ልቢ ተጋዳላይ” ክብል ነዛ ዘይነባሪት ነብሲ ብወርቃዊ መስመይኣ ሰይሙ ንርእሱ ኪኖ ስዩመ-ጸሃየነቱ፡ ብዝደመቐ ስዩመ-ህዝብነቱ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ ከምቲ ቅያታት ተጋዳልቲ ተዘንትዩ ዘይውዳእ ምርስዑ”ውን  ኣይከኣልን ኮይኑስ ከምቲ ኣብ መድረኽ ብዜማ “ኣይረሳዕናዮን” ዝበልዎ ኣ ይክርሳዕን ኢዩ። ከመይ ኣቢሉኸ ክርሳዕ!!

ሓርበኛ ኣይነብርን ኢዩ፡ታሪኹ ኢዩ ዝውረስ። የግዳስ መናገድያ ዝለመደ ወይ ዝሰነፈ ዘበለ ኩሉ ነገር ይግደፎ ባቃ!

ከምቲ ከማና ወፈርቲ በረኻ፡ ዓዲ ምስኣተዉ ነታ ብኽንደይ መስዋእቲ ዝረኸቡዋ ሃገር ከምብሌን ኣዒንቶም ክከናኸኑዋን ታሪኾም ክዕቅ ቡን ኢዮም ተጓይዮም። ቻይናዊ ዓቢ መንደቕ ክንጠቅስ ንኽእል። መስሕብ በጻሕቲ ሃገረ-ቬትናም ድፋዓትን ናይ ትሕቲ መሬት ኣባይት ን ብምዕዛብ ጥራይ ንምረት ቃልሶምን ጽንዓቶምን ነባሪ ምስሉ ክዕቅቡ ክኢሎም ኣለዉ። ኣተሓሕዛ ሰብውዕሎ ድማ ከምቀንዲ ቅርሲ ናይቲ ዝቕጽል ወለዶ ብምዃን ከም ምንጪ ስነዳት ታሪኽ ይተሓዙ። ኣብ ሃገርናኸ?

ብስዉር ዝተጠንሰ ብጋህዲ ከምዝውለድ መጠን፡ እንሆ ሎምስ እቲ ሓቀኛ ዓላማ ህግደፍ  ብዘይምስምስ ተቓሊዑ። ብላዕሊ ከምስል ብ ታሪኽን ስነዳን ሃገራውነት እናመደረ ብውሽጢ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ብርሰት ተጋድሎ ስርሒት ተጠናቒቑ ናብ ዕደላ ወደባት ተበጺ ሑ። ብርሰት ክበሃል እንከሎ መቸም ጉልበታዊ፡ንዋታዊን መንፈሳውን ሃብቲ ሃገር የጠቓልል። እዚ ማለት ሎሚ ኣብ ሃገርና ጥር ዝብል ተጋዳላይ፡ መንእሰይ፡ በዓልሞያ ሙሁር ኮነ ከበርክት ዝኽእል ሰብ ዘይብላ ጉንዲ ኣውሊዕ ቀይርዋ ኣሎ። ደጊም መንፈሳውን እቲ ስምን ርእሱን ክድምሰስ ተደልዩ ኣሎ። ንኣብነት ትንግርቲ ህዝባዊ ሰራዊት ምእንቲ ክድምሰስ ክብል ሓቀኛ ቁዉም ነገሮም ስሒቱ ብኣምሳል ና ይቲ ገባር ቅያ ዝስመዩ ሓደስቲ ዕጡቓት ኣዳልዩ ኣሃዱ ዕማሞም ‘’ቆጸራ ህዝቢ’’ ኢልካ ነገር ጀሚሮም ኣለዉ። ኮታ ብኩሉ እንትናኡ ሎ ሚ ብሕልና ገዛኢና ውዕሎ ተጋዳላይ ፍጹም ተጀሊሑ እንሆ። ነቲ ፈገር ህግደፋዊ ትሕተ ሃገራውነት ከምውዕሎን ዓላማን ቃልሲ ከምስ ል’ውን ክንደይ ዘይተጻዕረ። ማይን ጸባነትን ተጋዳላይን ህዝብን ንምሕምራጕ ክንደይ ዘይተሸርሐ!

ሎሚ ኮነ ሓምለ ኮነ ኮይኑ ናይቶም ግባር ተጋዳላይ ዘከሻምሹ ገዲዱ። ሓራይ’ንዶ! ግን ድማ ጥልዕምልዕ ይትረፍ’ሞ ታሪኽ ተጋዳላይ፡ ታሪኽ ህዝቢ’ኮ ብኸምኡ ዝመራሳሕ ስለዘይኮነ አእጃምካ ኢዩ ዝግበር።ንምዃኑ ንውዕሎ ተጋዳላይ ዝግባእ ዋራትስ ይትረፍ እቲ ንይም ሰል ዝቕልቀል እንተዘይኮይኑ ሓቀኛ ታሪኹ ተነጊሩ ተሰኒዱዶ? ሞሳ ህዝቢ ንምኽሓስከ ተጻዒሩዶ?………

ኣይፋል!! ግናይ ሕልና ህግደፍ ኩሉግዜ ብርሰት’ምበር ህንጸት ኣይተልእኾኡን። ሓላይ እናመሰለ ሰሊፊ ኣፍሪሱ ንርእሱ ከም ሰልፊ ቆይ ሙ። ኣእላፍ ዕዮታት ብሕቱው ሰልፊ ከኣ ብምስጢራት ቅትለት ዝተመልአ ኢዩ። ኣማስያኡ’ውን ብዋጋ ሃገር ምውጋይ ክስዕብ ግድን ኢዩ። ዝኾነ ወዲ ሃገርና ሃንሳብን ከምዛዋዛን ብደማዊ ማሕላ ኣባል ሰልፊ ክኸውን እንተተሓርዩ ንሓዋሩ ኣኸለ ባቃ!! ዝተባህሎ ካብ ም ግባር ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ኣይፍቀደሉን። ንበል“ቅተል” ዝብል ትእዛዝ ዝመጾ ኣባል ብዘይዝኾነ ዕጻይምጻጻይ እንተዘይፈጺሙ ማሕላ ስለዘይምሕር ወይልኡ። እዞም ኩሎም ትርእይዎም ዘለኹም ሰብ ኮዋኽብቲ ኮኑ ካልኦት ሰበ-ስልጣን ለካ ኣብቲ ታኼላ ‘ማሕላ’ ኢዮም ተሸኺሎም ዝነብሩ። ‘ሓረድዋ ሞተት፡ ነጸይዋ ሞተት’ ኮይኑዎም ኢዩ’ውን ክሳብ’ታ ግዚኦም እናኣቑላሕልሑ ንሞት ዝጽበዩዋ።

ኢሱ ድማ ጎራሕ ኢዩ። ንጽባሕ ኣሰር ከይርከብ ክብል ብወረቐት ኮነ ብቐጥታ ኣዚዙ ኣይፈልጥን። ሕጋውነትዶ ቅዋማውነት ኢሉ ዘካል ፎ ድማ ኣይብርሆን ኢዩ። እሞ ኣቐዲሙ ብዝፈጸሞ ስሕታን ናብ ጣዕሳ ዘድሃበሉ ኣባል ሰልፊ እንተተራእዩ ኣቐዲሙ ክምንክሎ ኣለዎ። ክትፈልጥዎ ምእንቲ ንሱ ኣቐዲሙ ብምትዕጽጻፍ “ረብሓ ሰልፊ ምቕዳም” ብዝብል ሰባብ ምኽንያት ንዘስግእዎ ኣባላት ከይቀደምዎ ቀዲ ሙ በቲ ዝፈጸምዎ ትእዛዝ ሰልፋዊ ገበን ከሲሱ ኢዩ ዘብርሶም ዘሎ። ንሳቶም ድማ እናሓደሩስ ብገበን ናይቲ ረብሓ ሰልፍን ሃገርን መሲ ልዎም ዝፈጸምዎ ግፍዒ መመሳመሲ የብሎም። ኣማስያኦም ንርእሳቶም ጠሊሞም ክንሶም በቲ ገዛእ ወሃብ ትእዛዝ ተጠሊሞም ስለዝፍረ ዱ፡ ጥራይ ክሳብ’ታ ታራኦም ከሰራጠዩ ኢኹም ትርእይዎም ዘለኹም። ምስዝወጸ የውጽኣና ጎይታይ ምዓረይ!!

ኣብዚ ዝሓለፈ ዙርያታት ቅዝፈት ዝተፈላለየ መሳበቢ ከምዝነበረ ርኢኹሞ ኢኹም። ስርሒት ፎርቶ ከምኣብነት እንተርኢና ንዝደጎሎ ረመጽ ኣመሳሲሉ ዘታለሎም ንሱ ባዕሉ ኢዩ። እቶም ኣብዛ መድፈና’ዚኣ ዝተጎበጡ ድማ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ማዕከናት ዜናታትና ገሊጸ ንኦም ኣለዋ። ክሳዕ መዓስ ኢዩ እዚ ከምዚ? ምስጢር ዝሰርሐን ዝፈልጥን ከተሕቅቕ ክበሃል እቲ ተግባር ኣይከቛርጽን ኢዩ’ሞ ዕድል እን ተተረኺቡስ ጸኒሑኸ ክንደይ ዝኣክል ምስጢራት ኮን ክነቱግ ይኸውን?

ረዲዮ ወጋሕታ ድማ ኣብዚሓቶ’ኮ ኢያ። ሕኒሕነ ናይቲ ድሕሪ መለስ ዝተረፈ ኢሳይያስ ከምዘናቐጻ እንኮ ኣፉ ክሳብ ንፈለጥቲ ምስጢር ኣባላት ሰልፊ ከይተረፈት ኢያ’ኮ ኣፍ ኮይናቶም። ምስጢር ምንፋስ ድማ ንገባር ኩፉእ ኣይትቃደዎን ኢያ። እሞ ብዘመናዊ መጨንጉዒ ዶኾን ጨልጊምዋ ዶስ ነገር ጉዳይ ወደብ ኮይንዋ ኣዚማ? እንድዒኸ፡ ጽባሕ ንርእዮ!

ዝኾነ ኮይኑ ሓርበኛ ስለዘይነብር ደጊም ነገር ተጋዳላይ ተዓጽዩ ኢዩ። ታሪኹ ዝውረስ ካብኮነ ወረስቲ ናጻ ሃገርከ ከመይ ከምተመሓድሩ ዋ ተሊምኩምዶ? መዓንጣ ዘይቖጸሩ ቆልዑ ማይከብድኹም እናቦኹአ ኒሕናን ጽንዓትናን ከንትዕ ዝበሃገ እኩይ ስለዝለመደና ብውላዱ ከይተረፈ ከሳራጥየኩም ክፍትን ኢዩ። ወላድ ኤርትራዊት ማህጸን መላገጫ ጉጥየት ራሻይዳን መሰላቱን ኮይና። ሓሞት ኤርትራዊ ፈሲሱ መሳሓቒ ሸራፋት ዀንና። ኣብ ታሪኽ ከምኡ ዝኣመሰለ ምድዋን ምስሊ ሰብና ሰሚዕና ኣይንፈልጥን። እሞ ኣብቀምሽ ወላዲት ንዘይምሽ ዃዕ ፈኸራ ፓልቶክ ይትረፍኩም። ቃልስና ኣብ ጎቦታት ኣዳል፡ ጎላጉል ባርካን ሽርጓናታት ዓላን ኢዩ ተጀሚሩ። ናበይ ጽግዕ ምግዕ።

ኢሳይያስ ከኣ ኣብጐደናታት ኣ/ኣበባ ክዛውን ኣይክትረኽብዎን ኢኹም። ከምኡ’ውን ብስም መበቆለ-ጉርብትና ከይትሸሓጡ ተጠንቀቑ። እንተ’ቲ ግዜ ሂብዎ ዘላግጽ ዘሎ ኢቲዮጲያዊ ዕምሩ ቅድሜና ስለትሓጽር ብዙሕ ኣይትገደስሉ።ዝያዳ መቃልስትና ትግራዋይ እንተመሲል ኩም ኣይተጋገኹምን።ብዘይቃልዓለም ክንደላለ’ውን ግድን ኢዩ። የግዳስ ልቢ ትግራይ ድማ እንድዕላ።ብሳላኣ ከምዝተዓወትናምበር ስረ ከምዝወደና ኮይኑ ዘይስማዓ ከምዘላ መቸም ዘይምዝንጋዕ። ድሓን እንዶ! መንእሰይ ኤርትራ መቸም ቀደም ኣንጻር ኢቲዩጲያ ዘምርሑ ሓያላት ሎሚ’ውን ኣንጻር ህግደፍ ዘምርሑ ሓያላት ኮይኑስ ኩሉ ሓደና ኢዩ። ነዛ ጽባሕ ዝጸባ ጎረቤት ገዲፍናያ እንተኼድና ክንምለሳ ዝለዝኾንና ኩሉ ንዓና ኢዩ’ሞ እቲ ፈራዕ-ፈራዕ ተሪፉ ኣርሒቑ ዝጥምት ሕልና ይፍጠረላ። ማለተይ ትግራይና ዝጸሓፍን ዝንበብን ትግ ርኛኣ ጥራይ ተማዕብል’ምበር ናብ ንኸዳ ወይ ትኸደና የብላን። ከምኡ ድማ ኣምሓራ ኮነ ኩሉ ኢቲዮጲያዊ። እምበር’ቲ ግዜ ተጋደልቲ ክልቲኡ ሃገራት ብነብሱ ሓሊቑ ስለዝኾነስ ንነባሪ ሰላም ዘጠምት ሕልናን ትንሳኤ ታሪኽናን ጥራይ ይፍጠር። ኣሜን!!

ንኩልና ምሕረቱ የውርደልና ጎይታ! ንኣመንቲ ክርስትና ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ንክልቲኡ ህዝብታት ድማ ርሑስ ልደት ይግበረልና!!

ሓርበኛ ኣይነብርን፡ ታሪኹ ኢዩ ዝውረስ!

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና!

ጎደፋ፡

05-07-13፡

aseye.asena@gmail.com

Review overview
32 COMMENTS
 • yonas kidane May 6, 2013

  GODEFA
  GOOD ARTICL,XHUFATQA KULU GZIYE YENBBO EYE AYQEMZIAN

 • Ghenet May 6, 2013

  Godefa,
  There is always another side/version of every story because people have different ways of perceiving things and events differently. At this very moment the eritrean peopel are fighting for their life. The ‘heroes’ of the past should go to history books or ‘mythology’ books. many of our brothers and sisters died for a cause they believed in battle fields but many others were killed by teh very peopel they trust and were fighting alongside.

  • Ghenet May 6, 2013

   kinhawawso yeblnan! even if Issayas is smart enough to try to distroy those who know the truth, as our parents told us ‘HAQI’ is like smoke. it always finds a way out.
   I agree with you all the living eirtrean who know about what exactly was going on in te ‘dejen’ while ‘YEHWATNA KEN SHMEAA ENDAMEKHEKHU

   • Ghenet May 6, 2013

    in the battle field. At least our children will read the true face of Ghedli. We should clean our house before we talk about our neighbors. as much as we hate them we should not deny they are smarter than us AT LEAST NOW. they will always be there but we have to learn how out-smart them and still live in peace. We have to stop sarcasm and name calling and blame-game.If anyone laughs at us it is because of our weakness and arrogance. It is not because time is on their side. We brought this monster on ourselves. of course, unknowingly. We, eritreans, should learn that we are not special beings in the eyes of the creator: -born-live-die like any human being so we should humble our selves, look inwards and find the courage to stand for ourselves. However in politics we will always need allies and the help of others.
    MOST OF ALL! we can not live in the past. It is better to talk about HAVE than HAD.
    Sp please let as stop the hate campaign,and all this bitterness against others. The hate is overflowing and coming back among us.

   • NEW HOPE ERITREA May 6, 2013

    ¨ቅልዕቲ ደብዳቤ ናብ ኤርትራዊት ኣደ¨

    ከመይ ከም ዘለኺ ኣይሓተክን።ምኽንያቱ ስለ ዝፈልጦ።ከምቶም ትምህርቲ ዝሰጎሙ፣ማክያቨሊ__ሲግሞይድ__፡ወይ ´ውን ከምቶም ታሪኽ ከም ማይ ንጉሆ ሰትዮም ኣቦና ኢብራሂም ሱልጣንን፣ኣቦና ወልደኣብ ወልደማሪኣም ጀሚሮም ፣ሃገራዊ ጉባኤታትን___ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባርን ክሳድን ፈላልዮም ዝትንትንዎ ኣይትንትንን።ኣብዚ ኩሉ ቁንቁኛ ´ውን ኣይኣቱን።ኣነ ሓዳ ከም ናይ ኢድ ቡምባ ፈቲሑ ኣይገጥም፣በየነይ ንጥረ ነገራት ከም ዝተሰርሔት እውን ዘይትንትን ሰብ እየ።ግን ሓንቲ ነገር ይፈልጥ።ቡምባ ከም ትቐትል።____ኤርትራዊት ኣደ፣ናይ መጸሓፍ ቅዱስ ኣቦና ዳዊት ንኣበሴሎም (ዘርኣ ሰይጣን) ከም ዝወለደ፣ንስኺ´ውን ትማሊ ትማሊ ሸፋቱ እንከለዉ__ምግብኽን ደቅኽን ጥሪትክን ዘሪፎም__ከይፈተኺ ነቲ ሽፍታ ዕላምኦም ከም ንኽትክተሊ ደቅኺ ብምስራቕን ኣብ ዘይረብሕ ውግኣትን ብምእታውን ብተዛማዲ ህዱእ ሂወትክን ናብራኽን ዝደማሰስዎ__ሕጂ´ውን ነታ ዝተረፈት ሕሰ ልደ ጓልኪ ኣብ ድፋዕ ይዕምጽዋን ባርያ ርካበ ስጋን ጌሮማ ይርከቡ።ሱዳን ንኽትሰግር ሰለስተ ሽሕ ምስ ኣኽፈልዋ፣ንብጾቶም ራሻይዳ ኣሕሊፎም ይህብዋ፣ካብኡ፣ራሻይዳ ናብ በደዊን ብዓሰርተ ሽሕን ገለን ምስ ሸጥዋ፣በደዊን ድማ ሓምሳ ሽሕ ዶላር ዝበጽሕ ክሳዕ ተምጽእ እናዓመጹን ተጋሰሱን፣ኣጥባታ ብሓዊ እናሕረሩን ወይ ምስ ከፈለት ኣጥኒሶም የሳግርዋ ወይ ኩሊታ ኣውጺኦም ይቐትልዋ።እንድሕር እዞም ሸፋቱ ንኣኺ ሓራ ከውጽኡ በረኻ ኮለል ኢሎም፣ሕጂ ድኣ እንታይ ኢዶም ሒዝዎም ነቲ መራሕ ሽፍታ ዝኾነ ከምታ ኣብ በረኻ ከለዉ ዘገልግልዎ ዝነበሩ ሕጂ ውን ፈትዮም ድዩ ከይፈተዉ ይካላኸሉሉ ኣለዉ።ኣበይ ኣለዉ ድ ኣ እቶም ስምዒትካ ዝሰርቕ ደርፍን ዱሙዱሙን ምስ ሰተዩ ኣነ ቅድሚ ብጻየይ ዝብሉ ዝነበሩ፣ንዓኺ ንምድሓን ግን ሓደ ምኩሕ ተሳ ኢኑ።ኤርትራዊት ኣደ፣እዞም ኣፍቃሪቶም ምስ ጠለመቶም ፯ይኹን ማሕረስ ጸሊኦም፣ወይ ምቕታል ስብእነት መሲልዎም__ወይ እውን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ በርትዖም ፣ትምህርቲ ጸሊኦም__ንህዝበይ ክዋጋእ ኢሎም ኣማኻንዮም ዝሸፈቱን___ ሓረስቶት ቤተሰብና እናጋፍዑን ዝሐገዩ ሸፋቱን ብዛዕባ ምሃይኦም እምበር ብናትኪ ሽግርሲ ዝተላዕለ ወዲ ዓሊ እምበር ካልእ ኣይርኣናን።እቶም ሳሕል ከሎ ናይ ክርስትያን ወድና ኢሎም ዝቋጻጸዩሉ ዝነበሩ ሽማግሌታትከ፧ መሳርያ ሂቡዎም ግን ናብኡ ከም ዘየቕንዕዎ ይፈልጦ እዩ። እቲ ሰውራ ብጽልኢን ሓንካስ ስምዒትን ስለ ዝጠጥዔ፣ክጅመር ከሎውን ¨ኣምሓራ ኣንኳይ ክገዝኡኻስ ክትገዝኦም ´ውን ዘየተምንዩ ኣህዛብ እዮም ብዝብል ትግራይ ትግርኚ ዕላማ፣ ኣብ ካይሮ ብወዲ ዓዲ ክልተ__ኣኽሱም ዝመቦቆሎም ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም(ኢትዮጵያን)፣ ኣብ ኢትዮጵያ ሕስረት ናይ ሃይማኖት እስልምና ዘተሓሳሰቦም ደቂ ከሰላ__(ሱዳንን ) ዝጀመረ¨ኤርትራዊ¨ ቃልስና ግዚኡ ዝሓለፎን ዝተመለሰን ሕቶ ስለ ዝኾነ___ኩሉ ተስፋ ቆሪጹ ኢሳያስ እንተወደቐ እውን ካብኡ ¨ዝተረረ¨እምበር ልስሉስ መራሒ ዝሰምዖ ከም ዘይብሉ ተረዲኡ___ናይ ኢትዮጵያ ሃብቲ ዋናታቱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ደቅኺ ናይ ኤርትራውነት ባራዩ ኮይኖም ይርከቡ።
    ኤርትራዊት ኣደ፤___ንስኺ ደቅኺ ንኸንቱ ከም ዝጠፍኡ ንጉሆ ንጉሆ እናቖዘምኪ ትብልዮ እዩ። ደቂ ባርነት ሓርነት ከምጽኡ ኢልካ ምጽባይ ፣ካብ ናይ ሽቓቕ ሃመማ ምዓር ከም ምጽባይ እዩ።
    ንስኺ ኣይኮንክን እቲ ጸገም ኣደ__ግን ምእንቲ መጅሃሪ ክኾኖም ንስኺ እናሞትኪ ኣላ ዝብሉ፣እናበኸኺ ኢሳያስ እናሳቐያ እምበር ጽሕቕ እያ ዘላ__እናበሉ ነቲ ብመሰረቱ ኣዕናዊ ዝኾነ ሽፍትነት ኤርትራ ፣ናይ ኢሳያስ ጌጋ ጥራይ ብምግባር ጥራይ ነቲ ስቅያትኪ መፍትሒ ከም ዘይረክብ ዝገብርዎ ዘለዉ እቶም ንሽሞም ተቓወምቲ፣ግን ካብ ናትኪ ፍቕሪን ናይ ኢሳያስ ጽልኢ__ወይ´ውን ንኢሳያስ ብጭካኔኡ ዘይኮነስ ብ¨ወያነ¨ስለ ዝተሳዕረ ዝቃወምዎ ርካሻት ኢኺ ተሪፍኪ።
    ነዞም ዘሳቕዩኺ ዘለዉ ድማ ብመሳርያ ከይውቅዑ ንሳቶም ኣሕዋትና እዮም ይብሉና፣እዚ ንኸጥፍ ኣካ ዝመጸ ሓይሊ ሓወይ እዩ፣ካላሽነይ ንቑልቁል ኣፋ ዝብል ክሱር ናይ ጀብሃ ነበር መምርሒ ዝኽተሉ ነቶም ቀተልትኺ__ነቲ ሰብ ኣይኪ ተኣሲሩሉ ዘሎ እናቐጥቀጡ ዝሕልውዎ ዘለዉ፣ነታ ሕሳስ ልደ ጓልኪ ዓሚጾም ንዓማጻይ ዥብዋ ዘለዉ ኣረመኔታት ኣሕዋትና እዮም ብድሕሪ ሕጂ ውግእ ኣየድልን እዩ እናበሉ፣ነዚ ከምዚ ከማይ ዝበለ __ናትኪ ድሕነት እምበር፣ሕድሪ ስዉኣቶም ዘይዓጅቦ ቅኑዕ ስ አብ ግን ወያነን ዓጋመን ይብልዎ ኣለዉ።ከምዚ ከማይ ¨ዓጋመታትን ወያነን¨የብዝሓልኪ። ምእንቲ ሓቅነት ምስ ቀረባ ቤተሰበይን መትዓብይተይን ተረሓሒቐ።ምእንቲ ሓቅነተይ እምበር ክስው ኣልኪ እየ ኢለ ኣየዔሽወክን፣ ግን መታን ሰብ ሰላም ክብለንን ¨ሓቀኛ ኤርትራዊ¨ክብሃልን ሕልናይ ኣይክሸይጥን እየ፣ምእንቲ ሕልናይ ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ እምበር ናይ ማንም ስዉእ ኣይኮንኩን።ብሕልናይን ብታሪኽን ኣይሕተትን ።
    መወዳእታኺ የጸብቆ፣ምኽንያቱ፣ኢደይ ንበይና እያ ተጣቕዕ ዘላ።ብጊዜ ¨ውግእ ዶብ¨´ውን ዓገብ ናይ ዝበልኩ__ኣቡሓጎኦም ኣስፍሃ ወልደሚካኤል ንኤርትራ ፈሪሙ ¨ከረክባ¨ከሎ ቢሮ ዘቐበልዎ ደቂ ደቁ፣ማሕበር ኣንድነት ተባሂለ እየ።ኣይግድሰንን።

    ውላድኪ፣ ሓድሽ ተስፋ ኤርትራ__ሽም ቀሹ__ነብሰ ቕትለት ብነጻነት።

 • Hzbi May 6, 2013

  Mr Godefa, your idea is always good but right now your Tigrigna language is very very hard to read, it made me headache. Always i see your articles in Asmarino and Assenna, but whilst your idea good, the way you speak Tigrigna and its reading is very tough to follow.
  my advise is, follow instruction in writing, if you are writing funny things, then this has also its own methods…write the sentence in Tgirgigna with its methods,

  • A.A Yassin May 10, 2013

   “Your Tigrigna language is very very hard to read, it made me headache. Always i see your articles in Asmarino and Assenna, but whilst your idea good, the way you speak Tigrigna and its reading is very tough to follow.
   my advise is, follow instruction in writing, if you are writing funny things, then this has also its own methods…write the sentence in Tgirgigna with its methods,”

   That is fair. I hope Godefa follows your advice.

 • kabbire May 6, 2013

  መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ እርጋኑን ስደቱን ናይ ዚምባብወ ብዙሕ ይስሕቕ ይህሉ ይኸውን። ምኽንያቱስ እቲ ቐደም ኣብ መደርኡ ኣንጻር ጀብሃን ሻዕብያን ክጻረፍ እንከሎ
  ከደምቲ ናይ ዓረብ ፣ ባራዩ ናይ ግብጺ ፣ ኮራኩር ዓረብ ፣ ሽዩጣት ፔትሮ ዶላር
  ይብል ኔሩ።
  ኤርትራውያን ውን በቲ ዕሸል ዘይበሰለ ኣእምሮና ንስሕቆን ንጻረፎን ነበርና።
  ሕጂ ኾይኑ ግና ኣዋልድናን ኣወዳትናን በቶም ጨካናት ዓረብ ናይ ግብጽን ሱዳንን ይዕመጻን ይግፍዓን ኣለዋ። ከም ጤል በጊዕ ይሽየጡ ፣ ብዝረሰነ ሓዊ ብዝመኸኸ ፕላስቲክ ይትኮሱ፣ ኣጻብዖም ይቑረጽ ፣ ኤርትራውያን ደቓሉ ዓረብ ይወልዳ ። ኤርትራውያን ወለዲ ድማ ደቆም ኣሕዋቶም ከም ገለ ኢሎም ብሂወት እንተተርፉ ኢሎም፣ ካብ ዘይብሎም ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላር ክእክቡ ሓሰረ መከራ ይጸግቡ።
  ኣየ መንግስቱ ዕደ ለካ ሓደ ሓደ ግዜስ ካባና ይሓይሽን የስተውዕልን ኔሩ እዩ።

  የተከበሩ ጓድ መንግስቱ ሃይለማርያም ፣ በጀብሃና ሻእብያ ፕሮፖጋንዳ ጭንቅላቴ ተምርዞ እርሶን በመስደቤ ይቅርታ ኣድርጉልኝ። ድሮ፣ የኣርቦች ባርያ የግብጾች ኣሽከር ሲሉ፣ እንዲሁ በኣረብ ኣገር ወንድሞቼና እህቶቼ በባርያነት እንደ እቃ ይለወጣሉ ብየ ብህልሜም ኣስቤ ኣላቅምና።

  • NEW HOPE ERITREA May 6, 2013

   Respected Kabbire,

   ጓድ መንግስቱ ሃይለማርያም ሓደ ሓሳዊ መራሒ እዩ ኔሩ።ከብርሃልካ፣
   ፩)በሃሺሽ የሰከሩ ወምበደዎች__ዝበሎ ሓሶት__እቶም ሸፋቱ ብድሙ ድሙ (ካብ ሓሽሽ ዝገደደን ዝበርትዔን) እምበር ብሓሽሽ ኣይሰኸሩን።
   ፪)ወምበዴዎች የኤርትራን ህዝብ ለፔትሮ ዶላር ለዓረብ ሊሸጡት__ዝበሎ ሓሶት____ሸፋቱ ንኪድኒ (ኩሊት) ዶላር እምበር ንፔትሮ ዶላር ይሸጡና የለዉን።
   ፫)ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገነጠለች ማለት ፣ኢትዮጵያ ኣንገትዋ ተቆረጠች ማለት ነው____ዝበሎ ሓሶት___ዝኸሰረትን ክሳዳ ዝተቖርጸትን፣ኤርትራ እምበር ኢትዮጵያስ መሊሱ ከማን ጥዒሙዋስ ትምዕብል ኣላ።
   ብዙሕ ሓሶት ኣሎ ደርጊ ዝበሎ__ኤርትራ ግን ከም ሲንጋፖር ክኸውን እየ ኢላትና፣ሲንጋፖር ኣይትኹን እምበር SING – A- POOR__ኮይና ኣላ። መስተውዓሊ ህዝቢ ስለ ዘለና ክንዕወት ኢና !!!

   • A.A Yassin May 8, 2013

    “ትምዕብል ኣላ።”

    nAdi AIDS dHrunetn tmEbl ala aybehaln ‘yu:: Ugumat ” Rika ye Rika: Tigray konya amarika ” ilom ‘nte derefu mEbale zmeS’e key mesleka::

 • NEW HOPE ERITREA May 6, 2013

  Dear Eritrean Youth,

  Never follow the example of those who fought perceived & imagined oppression by Ethiopia (the enemy).Never follow the Tegadelti who brought all this destruction to our people..nor the female warrior who after a happy our at EPLF had 7 children from 7 different revolutionary warriors. Were sexual process was easier than mating goats..Never follow the example of this mascular thighs but empty brained bandits example.
  Do not let the 50+++somethings lie to you. These were bandits ¨Wolves in sheep´s skin¨…They brought our people that were the owners of Ethiopian riches the misery of being slaves of independence..To those young ones who live in west and understand street language..ETHIOPIA WAS OUR HO..& WE WERE PIMPING IT. We were the richest the most respected in Ethiopia..we owned everything..NOW WE ARE NOT ONLY HOS..but free whores of this bandits & their war lord Isaias.THEY DIED FOR ADVENTURE….THEY WERE COMMITTING ATROCITES WHEN THEY WERE STILL BUSH BANDITS & THEY ARE DOING THAT NOW.
  A GOOD NUMBER OF OUR PEOPLE HAVE A HO MENTALITY THAT CAN ONLY RESPECT A GORILLA PIMP..THAT SAYS BITCH IF YOU DO NOT BRING MY MONEY ;I AM GOING STICK MY SHOES IN YOUR *·”%/..Go figure. DO NOT BE FOOLED BY THIS LOSER OLD GOATS:

  • Kalighe May 6, 2013

   Can you please stop trying to fool people, because here in this forum people know who you are ?
   Can you please stop posing as Eritreans …

   • NEW HOPE ERITREA May 7, 2013

    Brother Kalighe,

    Even if I were from Mars..the message matters..I wish you could kill my ideas or confront them ,then I could learn to look at things from different angle..I AM NOT GOING TO SAY ;I KNOW YOU but I KNOW YOUR CRITICS ON COMMENTS.
    WHAT INTERESTS ME IS YOUR MESSAGE ,AS I AM NOT LOOKING FOR MORE THAN THAT…..
    Tekle Manjus is selling Eritreans to rashaida…he maybe a bad business man..but that does not change his village ,Awraja or nationality…
    You should trust people are smart enough to make their own judgement….If I am not fooling you..why would you think others have inferior reasonning to be fooled by my comments.

    Kalighe ,trust in the masses ..they are not fooled by simpltons like me.
    Happy easter

   • NEW HOPE ERITREA May 7, 2013

    Brother Kalighe,….

    Even if I were from Mars..the message matters..I wish you could kill my ideas or confront them ,then I could learn to look at things from different angle..I AM NOT GOING TO SAY ;I KNOW YOU but I KNOW YOUR CRITICS ON COMMENTS.
    WHAT INTERESTS ME IS YOUR MESSAGE ,AS I AM NOT LOOKING FOR MORE THAN THAT…..
    Tekle Manjus is selling Eritreans to rashaida…he maybe a bad business man..but that does not change his village ,Awraja or nationality…
    You should trust people are smart enough to make their own judgement….If I am not fooling you..why would you think others have inferior reasonning to be fooled by my comments.

    Kalighe ,trust in the masses ..they are not fooled by simpltons like me.
    Happy easter

   • Ghenet May 7, 2013

    Kalighe,
    Don’t blame NEW HOPE. Although I do not agree with his extreme opinions, what do you expect the young eritreans to think or believe of tegadalay? In this era of information and facts and evidence do you want them to think that Ghedli was for their advantage? because they do not see any advantage except misery! Unless all tegadelty died before liberation, why would these people who have told us about their invincibility and heroism do this to the very people they claim to have fought for? why would they sit and watch their prominent leaders be arrested and put in horrible prisons? why would they take advantage of eritrean people. Do not tell me they were rendered powerless by DIA. Tegadalys is the one who calls all the shots in eritrea. They are still holding top military positions from General to whatever the lowest rank is. Aren’t they the ones who are raping our sisters and daughters? selling our children to Rashaida?
    With the new horrendous stories of ghedi coming out it makes you think ‘WAS THERE HEROISM OR ARE THE STORIES FABRICATED MYTH?
    In the last 20 years no tegadaly has dared to write a true story of what Ghdli was all about until ‘zeri kidrad’ a brave writer and now wedi temnewo.what is there to hide?
    What exactly do you want our young to make out of all this mess? this is 21st century. No one believes what is told to them or a history that was shove to their faces fro 20 tears. If New hope is wrong it is up to tegadeli to prove it!
    Otherwise assumption will keep coming from all direction!

    • NEW HOPE ERITREA May 7, 2013

     Respected Genet,

     Kalighe is a very smart & articulate person,,however like many of our fellow Eritreans is a victim of his own emotions & as a stereotypical Eritrean he has to insult ,humulate & paint him non-Eritrean (እቲ ኤርትራ ዓድና ኮይኑና እዩ እምበር፣ከምቲ ኣምሓሩ ዝበልዎ ¨ባቄላ ቀረ ፣ፈስ ቀረ¨እዩ)…For Kalighe Eritrea is a UTOPIA that is waiting to happen..so, he4 can not smell the coffee..as coffee belongs to Ethiopia he does not want it.
     But, take away those he could be considered decent.
     In my believe ,Eritrean does not have4 to be an echo of other sounds..but come up with solution.
     My solution maybe extreme, but I am not calling people names..because their views do not echo my believe.

     peace

     • A.A Yassin May 8, 2013

      “ባቄላ ቀረ ፣ፈስ ቀረ¨እዩ ”

      ‘nda temelalese ” rehab ” ab zre’ayela Adi ” We are the world ” ‘baqiela qere: fes qere ‘ kbehal melkE yeblun:: qalatka bTnqaQe Hre!!

 • belay nega May 7, 2013

  GHENET

  “With the new horrendous stories of ghedi coming out it makes you think ‘WAS THERE HEROISM OR ARE THE STORIES FABRICATED MYTH?”

  Here we go,is a matter of time until the accidental hero WEDI ALI will be betrayed too.

  “In the last 20 years no tegadaly has dared to write a true story of what Ghdli was all about until ‘zeri kidrad’ a brave writer and now wedi temnewo.what is there to hide?”

  “THAT UNTIL A BIG LIAR START FABRICATING HISTORY
  THE LIAR’S TONGUE WILL PRAISE tesfay temnewo”

  • MightyEmbasoyra May 7, 2013

   Belay,
   I think Ghenet has a clear stand but you claim neutral. With today’s Eritrea, you can’t be neutral, unless you don’t care at all.
   A fine person such as Tesfay Temenwo’s shouldn’t be insulted at all. If you have heard to his interviews, he was just stating the history and let the listeners judge.
   I wish Eritrea was under such a fine man, even for one short yr.

   • belay nega May 8, 2013

    MightyEmbasoira

    When I say I am neither of the two, it does not mean that i am not concerned about Eritrea.
    I am one of those who believe in “NO BODY DETEST WAR MORE THAN A SOLDIER” because I being everywhere.
    Eritrean arm struggle, maybe was reasonable when it started,but failed to be long sighted, though the elite of E.P.L.F came up with a better strategy on how to succeed
    The fact that they[E.P.L.F] are the survivors of E.L.F wrong doing, mainly under nationalism,they had to adopt HOT IRON approach policy.
    The iron was unforgivable,it burns whomsoever touch it, no matter where he comes from.It was in this situation then that all those who organize themselves wrongly got in trouble.
    As for TESFAY TEMNEWO, is like[WATA] who first read the mentality of the person whom is singing for.
    The more the cheer was loud ,the more he got intoxicated and came up with funny funny staffs.
    He is HENRY EFFECT oriented.Whenever he is speaking his main concern is the happiness of the cheer leaders,not the reliability of the issue.
    All in all he added the fuel to the already burning fire,may GOD give him life to see the result of his irresponsibility.

    • MightyEmbasoyra May 8, 2013

     Belay,
     What it confuses me about your comments is that sometimes you seem to disagree with people like T. Temenwo and sometimes you want to have democracy.
     Do you agree that there is no democracy in Eritrea at all?
     Do you know who is in charge of Eritrea?
     Do you know there were many wrongdoings during the EPLF era?
     Do you believe isayas is a cruel and criminal person?

     • belay nega May 9, 2013

      MightyEmbasoira
      As for the wrong doing of E.P.L.F is being justified with the goal we aimed at[FREEDOM]
      The president is not criminal,rather he is unlucky to lead, the ugly [NO HAIR NIGHTMARE] Eritrean politics.
      Unfortunatly our problem goes beyond the president and democracy in Eritrea.

  • Ghenet May 7, 2013

   Belay,
   all I said and am saying is prove it.
   prove that there was heroism! prove that it is not only wishful thinking or myth! prove that wedi temnewo is a liar. prove that his stories were fabricated!Why would one believe DIA and not Wedi Temnewo!
   About wedi Ali, of course, there are a lot of unanswered questions! I have the right to question, it is my God given right!
   Belay, if you have answers or points to discuss on the points I raised go ahead but do not beat around the bush!

   • belay nega May 8, 2013

    ghenet

    Considering you constantly say, we paid our brother’s and sister’s life, to make Eritrean freedom to be true,I wonder how you met at a point, with the guy who label the army struggle as BANDITRY.
    To tell you the truth, I never expect you, to doubt ERITREANS HEROISM. If you really mean it,minimally refer to the book about commando, written by SOLOMUN DERAR.
    Not only that, but the Eritrean tegadelty despite them being the first victim of the gov, they proved their heroism during the war of 1998-2000.
    If your concern is about the actual situation in Eritra,the people and the army knows what they doing.

    • Ghenet May 9, 2013

     Belay, At last you said it!
     ‘Not only that, but the Eritrean tegadelty despite them being the first victim of the gov, they proved their heroism during the war of 1998-2000.’
     So there is a government that victimizes! This government is run by DIA, a man you have always claimed to be a victim of what?
     1998-2000? was that heroism? Is it why Badme fell into the hands of Ethiopia? was it because of their heroism that Barentu and tesenei fell victims! Ask those ‘warsay ykealo’ and they will laugh at your face! your ‘heroes’ we drinking and running after women (our sister!) when the Ethiopian army raided their trenches and the young warsay ykealo saved the day!while the ‘heroes’ were running for their lives! what heroism? they can not even tell DIA and his few boot lickers enough of this madness and misery! what heroism?
     They do not even have the guts to come out and speak about their colleagues who fell victims to DIA excuse of ‘menkae’ ‘yemin’ and what not?
     Yes It is true! my brothers and sisters fell in the battle fields of hammasien, seraye akeleguzai, massawa, ghindae, Assab for their people to be free; not knowing what exactly was being concocted in Sahel by few bandits who were calling all the shots!

     • belay nega May 9, 2013

      GHENET
      You are too respectful to deny recognition, to those TEGADELTY who paid their non refundable life during the war 1998-2000.
      As far as being victim is concerned,do not forget that all of us are victim of the hard choice we made in 1961.

     • Ghenet May 10, 2013

      Belay,
      Again, my utmost respect goes to the young warsay ykealo (who had all their lives in front of them and has been snatched away by one vindictive lunatic whose crazy decisions caused the war) and not the the kind of tegadelty who live in their imaginary heroism and are detached from the reality.

  • Amazing May 7, 2013

   Belay Nega is our pioneer intellectual of Eritrean politics . He knows how we went into these mess and as well he has all the tools to take us out of this mess.

   Bravo Belay

 • ahmed saleh May 7, 2013

  Ghenet
  Be careful not to fall on their level in this forum . Keep on the course with people of same standard
  of idealism . Stay put and play the game intellectual way to avoid negativity .

  • belay nega May 8, 2013

   You must be from monologues,my way or no way oriented family.
   Instead of being barrier to decent discussions,why don’t you challenge those who labels the army struggle as BANDITRY?

  • A.A Yassin May 8, 2013

   Ahmed likes to talk to himself.

 • Paradiso May 8, 2013

  I found this to be interesting:
  A certain ismail Omer-ali writes in awate site with a title, “Yosief’s circular journey in search of Ethiopia”

  And a reader responds with tongue in cheek:

  “The proper title of the article should have been:

  ‘Ghedli’s Circular Journey In Search of Arabs’

  Aren’t we, the Eritrean Ghedli and Sewra romatics, who are burning Eritrea’s indigenous languages to talk, walk, and fake and to pretend like our Arab masters whom the Arabs really do not respect us?”

  There is Ethiopia in Eritrea, as there is Eritrea in Ethiopia because the Tigrinias of Ethiopia are in Eritrea as there are the Afars, Sahos, Kunama, Bilen, Saho and the Tigre, a derivation of Geeze, all other forms of beliefs, the Kushtic, Semetic and Nilotic linguistic group distributions in both nations. Simply, Eritrea is microcosm of Ethiopia.
  YG does not need to search for Ethiopia in Eritrea because it is already there.
  The proper question should have been – why is Ghedli and some of its Romantics trying to search the Arab in Eritrea? While it is obvious there are no Arabs in Eritrea, except few hundreds of Rashaydas who had never seen themselves, to this day, as “Eritreans”. So, Ghedli came up with the best solution to search or create fake “Arabs” in Eritrea by burning Eritrean languages such as Tigre and pushing aside other Eritrean native languages such as kunama, bilen, Afar, Nara …
  Still the likes of Ismail omar-ali and the Jebha left overs are fighting against Issaias Afewerki regime only to search, in this case, to create an “Arab people” out of Eritrea.
  …………………………

POST A COMMENT